Vừa mới tiêu diệt 6 nước, thống nhất thiên hạ, điều gì đã khiến Tần Thủy Hoàng phải vội cho đúc đúng 12 bức tượng người bằng đồng? Lý do Tần Thuỷ Hoàng đúc 12 tượng người bằng đồng là gì và về sau 12 tượng đó đã lưu lạc đến phương nào?
Tại sao phi tần nhà Thanh luôn sử dụng giày "Hoa bồn để"? Tại sao hầu như các nữ nhân ở trong Thanh cung đình đều mang giày "Hoa bồn để" dù nó rất khó giữ cân bằng?
Bình luận mới nhất