Cách xem trực tiếp quá trình SpaceX phóng vệ tinh TESS của NASA lên vũ trụ Theo lịch trình của NASA, vệ tinh TESS sẽ được Space X phóng lên vũ trụ trên tên lửa Falcon 9, tại Cape Canaveral, Florida
Bình luận mới nhất